AAU logo

AAU Alumni

Per Michael Johansen – rektor på Aalborg Universitet

Per Michael Johansen – rektor på Aalborg Universitet

Per Michael Johansen forlod Aalborg Universitet i 1992 efter endt uddannelse fra Institut for Fysik og en ansættelse som adjunkt samme sted. Han drog ud i verden med de kompetencer, som en AAU-uddannelse nu en gang giver. Efter 22 år er vendte han tilbage til Aalborg Universitet – denne gang for at indtage rektoratet. Vi har bedt Per Michael fundere over forskellen på Aalborg Universitet før og nu – og over hvad hans AAU-uddannelse har givet ham med i bagagen

Større og mere fokuseret

Per Michael fortæller, at han er vendt tilbage til et forandret universitet:”Aalborg Universitet har været gennem en markant udvikling siden min tid som studerende her. Universitetet er vokset voldsomt, og der er i dag meget mere fokus på forskning, end der var dengang”. Det er ifølge Per Michael en meget positiv udvikling, idet universitetet har behov for at være blandt de førende internationalt på en række forskningsområder. AAU har allerede flere forskningsfyrtårne, men det er planen, at universitetet skal være førende på endnu flere i fremtiden. Forskningsfyrtårnene øger universitetets synlighed og rekrutteringsmuligheder.

Når vi spørger, hvad Per Michael husker fra sin egen studietid på AAU, nævner han følgende: ”Jeg tænker først og fremmest på arbejdet i de forskellige projektgrupper, jeg deltog i under studiet. Projekterne og gruppearbejdet fyldte meget i det daglige arbejde”. Studieformen med problembaseret læring (PBL) i centrum er netop kendetegnende for Aalborg Universitet – og har været det siden universitets start.

PBL – en livslang gevinst

Per Michael ser meget positivt på PBL-modellen: ”PBL er i høj grad en læringsmodel, som kan komme studerende til gode i deres professionelle karriere efter studierne. PBL lærer studerende at samarbejde om at løse opgaver. Man lærer at tilegne sig viden i fællesskab og at anvende den viden aktivt til løsning af konkret opgaver. På den måde er PBL både en læringsmetode og en socialiseringsmetode, for PBL lærer os at samarbejde effektivt med andre - og også med mennesker, som har en anden faglig baggrund, end du selv har”.

Udover det rent faglige udbytte af PBL-modellen peger Per Michael på, at studieformen med gruppearbejde forpligter de studerende socialt. PBL er medvirkende til, at flertallet af de 80 % af AAU’s studerende, som kommer fra ikke-akademiske hjem, gennemfører studierne. PBL hjælper de studerende til at vænne sig til tilværelsen som studerende i samarbejde med deres studiekammerater.

Fordomsfrit samarbejde og faglig ballast

Per Michael vurderer også, at han selv har benyttet de særlige AAU-kompetencer i sin hidtidige karriere. Han uddyber her hvilke: ”Evnen til at samarbejde fordomsfrit og en solid faglig ballast i form af en stærk grundfagsuddannelse. Det er utrolig værdifuldt for både uddannelse og karriere, at man får en stærk indføring i uddannelsens grundfag – i mit tilfælde matematik og fysik. Et stærkt fagligt fundament sikrer dig frihed og mulighed for at udvikle dig gennem hele karrieren”.

Muligheden for at udvikle sig har Per Michael i høj grad benyttet sig af: Han forlod Aalborg Universitet med et eksamensbevis fra Fysik, hvorefter han indledte en lang forskerkarriere på Forskningscenter Risø. Undervejs tog han bl.a. både en ph.d.-grad og en ledelsesuddannelse. Sidstnævnte kom ham til gode i stillingerne som henholdsvis direktør hos SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og dekan ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Per Michael gjorde sig en del erfaringer om ledelse hos SIMAC, hvor han bl.a. stod i spidsen for en sammensmeltning af de maritime uddannelser. Det var en spændende proces, men Per Michael savnede det forskningsmæssige aspekt, og stillingen som rektor er derfor drømmejobbet for ham.

Alumnerne er vigtige ambassadører

Per Michael lægger således ikke skjul på de værdier og kompetencer, alumnerne får med fra AAU, men omvendt mener han også, at alumner tilfører universitetet en værdi, og at AAU Alumni er vigtig i den forbindelse. Han præciserer:

AAU Alumni er vigtig for hele organisationen, fordi alumner fungerer som ambassadører for universitetet og som sparringspartnere i udviklingen af vores aktiviteter inden for uddannelse, forskning og samarbejde”.

Ingen tomme gestus

Vi har bedt Per Michael om at definere, hvilke erfaringer fra hans hidtidige karriere, han forventer, vil komme ham til gode i stillingen som rektor. Han svarer: ”Forudsætningen for at være leder på et universitet er en faglig legitimitet som forsker. Dertil kommer, at jeg kan trække på mange års ledelseserfaring og har erfaring med at opbygge et fakultet gennem en fusion af uddannelsesinstitutioner”.

Men han pointerer også, at det udover de faglige kompetencer er vigtigt at have nogle personlige styrker. ”Som leder er en vigtig egenskab at være vedholdende og følge op på beslutninger, som er truffet. Opfølgning er et centralt element i arbejdet som leder, så beslutninger og initiativer bliver omsat til handling og ikke ender som en tom gestus.”, afslutter Per Michael.

Blå bog for Per Michael Johansen

Uddannelse af AAU: Civilingeniør i Fysik
Dimissionsår: 1986
Fødeby: Hanstholm
Fødeår: 1960